Algemene voorwaarden Tessa StelpstraArtikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Tessa Stelpstra: de eenmanszaak Tessa Stelpstra, gevestigd te (8935 AA) Leeuwarden, aan de Hempenserweg 2 729 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 84896469.
1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tessa Stelpstra een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Tessa Stelpstra een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Tessa Stelpstra en de klant, tot het leveren van diensten door Tessa Stelpstra aan de klant.
1.6 Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot fotografie en aanverwante diensten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.8 Partijen: Tessa Stelpstra en de klant samen.
1.9 Website: www.tessastelpstra.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten die door Tessa Stelpstra worden gedaan of aangegaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop- of leverings)voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Tessa Stelpstra niet geaccepteerd.
2.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Tessa Stelpstra is van toepassing. Tessa Stelpstra kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Tessa Stelpstra zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.
2.4 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.6 Indien Tessa Stelpstra op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Tessa Stelpstra biedt aanbiedingen aan in de vorm van een offerte, aanbod per e-mail/social media of via een prijslijst op haar website.
3.2 Alle door Tessa Stelpstra gedane aanbiedingen en/of offertes zijn geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte en/of het aanbod is uitgebracht.
3.3 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Tessa Stelpstra aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.4 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Tessa Stelpstra het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de door Tessa Stelpstra gedane aanbieding. Tessa Stelpstra is niet verplicht de juistheid van door de klant of derden verstrekte informatie te toetsen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tessa Stelpstra niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Tessa Stelpstra kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door Tessa Stelpstra gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de aanvaarding van de klant - al dan niet op ondergeschikte punten - afwijkt van het aanbod van Tessa Stelpstra, komt de overeenkomst tot stand zodra Tessa Stelpstra uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.2 Als de klant zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Tessa Stelpstra een opdracht verstrekt, is Tessa Stelpstra pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.
4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Tessa Stelpstra of zodra Tessa Stelpstra - zonder tegenwerping van de klant - met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 
4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Tessa Stelpstra worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Tessa Stelpstra de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Tessa Stelpstra bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 Tessa Stelpstra zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Tessa Stelpstra gebruikelijk werkt. Tessa Stelpstra heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Tessa Stelpstra kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant.
5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4 De klant is gehouden alle informatie en gegevens, welke Tessa Stelpstra naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en gewenste wijze aan Tessa Stelpstra te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Tessa Stelpstra is verstrekt, heeft Tessa Stelpstra het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten en uren in rekening te brengen bij de klant.
5.5 De klant verplicht zich de omstandigheden voor Tessa Stelpstra zo gunstig mogelijk te maken. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
5.6 Indien er voor het fotograferen op de door de klant gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt de klant de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding. De klant is gehouden Tessa Stelpstra toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten door Tessa Stelpstra zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en de door Tessa Stelpstra benodigde materialen.
5.7 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Tessa Stelpstra worden uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Tessa Stelpstra op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.8 Tessa Stelpstra is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Tessa Stelpstra wenselijk is.
5.9 Tessa Stelpstra heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tessa Stelpstra de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.10 Tessa Stelpstra heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt voldaan, is Tessa Stelpstra niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
5.11 Tessa Stelpstra levert de door de klant geselecteerde, maar de door Tessa Stelpstra bewerkte foto’s als eindproduct. Tessa Stelpstra bewerkt de foto’s naar eigen inzicht en idee. Indien Tessa Stelpstra de foto’s ter goedkeuring aan de klant aanbiedt, heeft de klant recht op één kosteloze bewerkingsronde. Indien de klant extra bewerkingen wil laten uitvoeren, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en uren voor rekening van de klant. Bij geen bericht binnen 7 dagen mag Tessa Stelpstra de foto’s als deugdelijk opgeleverd beschouwen en heeft Tessa Stelpstra het recht de opdracht volledig te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
5.12 Het is de klant uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de foto’s. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.
5.13 De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.
5.14 Tessa Stelpstra heeft het recht om de klantnaam, het project, de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen of gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de klant verschuldigd is. Voor gebruik van klantnaam zal altijd eerst voorafgaande toestemming aan de klant worden gevraagd. 

Artikel 6. Levering
6.1 Tessa Stelpstra hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden van de foto’s kennen een geschatte levertijd van 14 dagen.
6.2 Bij overschrijding van een (op)levertermijn door Tessa Stelpstra dient de klant Tessa Stelpstra in gebreke te stellen, waarbij Tessa Stelpstra alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de foto’s (op) te leveren. Tessa Stelpstra is nimmer gehouden tot vergoeding van hieruit voortvloeiende schade. Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levertermijn, vangt de termijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan Tessa Stelpstra heeft verstrekt. Oplevering is als definitief te beschouwen na betaling van alle facturen door de klant. Wijzigingen na oplevering wordt als meerwerk beschouwd.
6.3 Tessa Stelpstra levert de beelden in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
6.4 Tessa Stelpstra biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.5 Tessa Stelpstra levert fotobestanden via een online galerij en/of WeTransfer. De klant kan de foto’s vanuit de online galerij selecteren en uiteindelijk de door Tessa Stelpstra bewerkte foto’s via de online galerij downloaden.  
6.6 Foto’s worden niet eerder geleverd na het voldoen van volledige betaling van het totaalbedrag door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle prijzen die Tessa Stelpstra hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verblijfs-, bezorg-, verzend-, druk-, en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
7.2 Tessa Stelpstra behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepalingen of meerwerk is hierbij uitgesloten.
7.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Tessa Stelpstra gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7.4 Indien Tessa Stelpstra een vaste prijs met de klant is overeengekomen, is Tessa Stelpstra niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan Tessa Stelpstra, dat in redelijkheid niet van Tessa Stelpstra kan worden gevergd dat Tessa Stelpstra de overeengekomen opdracht verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. De klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 8. Betaling en incasso
8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Tessa Stelpstra behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.
8.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.5 Bij niet tijdige betaling is Tessa Stelpstra gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.6 In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft Tessa Stelpstra zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.
8.7 Tessa Stelpstra is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
8.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.10 De door de klant gedane betalingen worden door Tessa Stelpstra ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Tessa Stelpstra is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Tessa Stelpstra heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Tessa Stelpstra kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
10.2 Tessa Stelpstra is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tessa Stelpstra op de klant onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Tessa Stelpstra behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Tessa Stelpstra niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Tessa Stelpstra kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, (extreme) weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, stakingen, tekortkomingen door Tessa Stelpstra ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Tessa Stelpstra gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Tessa Stelpstra en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Tessa Stelpstra. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Tessa Stelpstra geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tessa Stelpstra niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 In geval van overmacht zal Tessa Stelpstra zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Tessa Stelpstra gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Tessa Stelpstra gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst / annulering
12.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Tessa Stelpstra of de klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Tessa Stelpstra.
12.2 Indien het door Tessa Stelpstra uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van Tessa Stelpstra op enigerlei wijze voortgezet.
12.3 In geval de klant de overeenkomst voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren is hij aan Tessa Stelpstra een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede een door Tessa Stelpstra nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Tessa Stelpstra is gerechtigd voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen:
 • 25% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 72 dagen voor aanvang van de uitvoering door Tessa Stelpstra;
 • 50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering door Tessa Stelpstra;
 • 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Tessa Stelpstra.

Indien er door de klant een aanbetaling is voldaan, geldt de aanbetaling te allen tijde als annuleringsvergoeding. In alle gevallen dient de klant naast de schadevergoeding/annuleringskosten tevens de kosten van derden te voldoen, zoals onder andere kosten voor drukwerk.
12.4 Indien Tessa Stelpstra de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of calamiteiten, valt dit onder overmacht en is Tessa Stelpstra niet gehouden tot een (schade)vergoeding aan de klant. Tessa Stelpstra zal indien nodig en mogelijk zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
12.5 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
12.6 In geval van annulering is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door Tessa Stelpstra. De klant is in dit geval gehouden het resterende bedrag per direct te voldoen aan Tessa Stelpstra.
12.7 De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Tessa Stelpstra vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
12.8 Tessa Stelpstra is gerechtigd alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Indien de klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Tessa Stelpstra, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Tessa Stelpstra voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft.
13.2 Tessa Stelpstra is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tessa Stelpstra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tessa Stelpstra kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

13.3 Aansprakelijkheid van Tessa Stelpstra voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade, immateriële schade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.4 Tessa Stelpstra is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
 • het niet voldoen door klant aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de klant zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of bestanden of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of bestanden die Tessa Stelpstra aan de klant heeft geleverd;
 • kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Tessa Stelpstra zijn geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Tessa Stelpstra door de klant of derden;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • overschrijding van uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen, ongeacht welke reden die daaraan ten grondslag ligt;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Tessa Stelpstra en/of de klant;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de klant inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de klant;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

13.5 Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Tessa Stelpstra te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
13.6 Tessa Stelpstra heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
13.7 Tessa Stelpstra is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De klant zal Tessa Stelpstra vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
13.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Tessa Stelpstra en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Klachten
14.1 Klachten met betrekking tot verrichte diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na (op)levering, uitvoering of verzending, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder had kunnen ontdekken, bij Tessa Stelpstra te zijn ingediend.
14.2 Klachten schorten de betalingstermijn van de klant niet op.
14.3 Indien een klacht niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan Tessa Stelpstra is gemeld, worden de diensten correct te zijn geleverd c.q. uitgevoerd. Alle gevolgen voor het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
14.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
14.5 Tessa Stelpstra dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Tessa Stelpstra in overleg treden met de klant om een passende oplossing te bereiken.
14.6 De klant heeft nimmer recht op volledige restitutie van het overeengekomen en/of betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is altijd de keuze van Tessa Stelpstra.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrecht
15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Tessa Stelpstra. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Tessa Stelpstra daartoe bevoegd.
15.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt het gebruik van fotografisch werk door de klant geregeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Tessa Stelpstra te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Tessa Stelpstra openbaar te maken of te verveelvoudigen.
15.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Tessa Stelpstra tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, prototypes, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, (audio en video)presentaties, en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Tessa Stelpstra, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de klant noch Tessa Stelpstra jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 De klant vrijwaart Tessa Stelpstra tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.
15.7 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Tessa Stelpstra heeft Tessa Stelpstra recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 16. Licentie fotografisch werk

16.1 Tessa Stelpstra verleent aan de klant een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s te verveelvoudigen en openbaar te maken en overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er voor de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentie beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de klant aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleent, tenzij Tessa Stelpstra anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door Tessa Stelpstra, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.
16.2 De klant is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen aan Tessa Stelpstra voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
16.3 Tessa Stelpstra heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.
16.4 Het is de klant zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Tessa Stelpstra niet toegestaan om de foto’s te bewerken of aan te passen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes. Tessa Stelpstra kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
16.5 De naam van Tessa Stelpstra dient duidelijk bij een gebruik van fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Artikel 17. Vertrouwelijkheid en privacy

17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of indien Tessa Stelpstra voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
17.3 De gegevens die de klant aan Tessa Stelpstra verstrekt, zal Tessa Stelpstra te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
17.4 Tessa Stelpstra mag persoonsgegevens van klant afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Tessa Stelpstra niet toegestaan om persoonsgegevens van de klant te verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Tessa Stelpstra en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tessa Stelpstra is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschilbeslechting. 


info@tessastelpstra.nl

Leeuwarden 
KVK: 84896469
BTW id: NL004036870B78

Algemene voorwaarden